Çerez Politikası

Atılgan Şirketler Grubu (ATY Otomotiv San. Tic. A.Ş., SPM Otomotiv Metal İşleri San. Tic. A.Ş., Kaçkar Motorlu Araçlar Yedek Parça İmalat San. Tic. Ltd. Şti., ATY Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti., Atılgan Otomotiv San. Tic. A.Ş., Kaçkar Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti, Atılgan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., Kaçkar Otelcilik Turizm Seyahat Ve Dış Tic. A.Ş., Atılgan Motorlu Araçlar A.Ş., ALS Oto Yedek Parça San. Tic. A.Ş., Atılgan Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., Turpar Oto. Pazarlama İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti, Atılsan Otomotiv San İmalat Tic. Ltd. Şti.) başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.
Çerez Politikası ile tarafınızı çerezler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Bu metin web sitemizde kullanılan farklı çerez türlerini, bunları nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin açıklamaları ve bu kapsamda toplanan kişisel verilere ilişkin açıklamaları içermektedir. Çerez politikası Atılgan Grubu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ayrılmaz parçasıdır.
Çerez küçük bir text dosyasıdır ve web sitemizin tarayıcınıza gönderebileceği belirli miktarda veri tutmaktadır. Daha sonra bilgisayarınızın sabit diskinde saklanabilmekte ve web sunucumuz tarafından erişilebilmektedir. Bu çerezler daha sonra tarafımızca alınabilmekte ve çerezler vasıtasıyla web sayfalarımız ve hizmetlerimiz düzenlenebilmektedir. Çerez Aydınlatma Metni’nde; çerezleri, pikselleri, web işaretlerini ve gifleri içeren tüm teknolojileri çerezler olarak adlandırmaktayız.
Web sitemizi kullanarak, bu çerez politikamızda belirtilen çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez ayarlarına ilişkin değişiklikleri tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Çerezlerin kullanılmasını istemezseniz, ziyaret deneyiminizi daha verimli hale getiren birçok özelliğe erişiminiz olmayacak ve bazı hizmetlerimiz düzgün çalışmayacaktır. Çerezlerin kullanılmasının istenmemesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.
Kişisel veriler kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgi olarak tanımlanmaktadır. Sistemimizde kimliğinizin belirli veya kimliğinizin belirlenebilmesine olanak sağlayan kişisel verileriniz web adresimiz veya mobil uygulamamız kullanıldığında, sipariş oluşturulduğunda, üyelik kaydı yapıldığında, sitemizde yer alan herhangi bir form doldurulduğunda, herhangi bir satış veya iade işlemi yapıldığında, müşteri hizmetleri yetkilileri ile yapılan işlemlerde ve iletişimlerde, sosyal medya üzerinden yapılan iletişim ve alışverişlerde, otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.
Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii)veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (v) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

 1. Kullanılan Çerezler ve Kontrolü

Atılgan Grubu internet sitelerinde kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır:
Oturum çerezlerimiz, site içerisinde bulunan şifre ile yetkilendirilmiş sayfalarda gezinmeyi sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.
Kalıcı çerezlerimiz ise, ziyaretçimize küçük pencere(popup) ekranında gösterilen bilgilendirmenin tekrar tekrar gösterilmemesi için gösterim adedi bilgisini bulundurmaktadır. Ayrıca bu tip çerezlerde siteyi görüntüleme dil seçeneğini barındıran bilgiler de bulunmaktadır.

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Telefon üzerinden kullanılan tarayıcılar ve diğer tarayıcılar için telefon ayarlarının ilgili bölümünden gizlilik ve güvenliğe dair ayarları sağlayarak veya diğer tarayıcılar için destek bölümlerindeki yönergeleri izleyerek çerez yönetimi yapılabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve veri minimizasyonu yapılarak Atılgan Grubu’nun grup şirketlerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

Atılgan Grubu, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
♦ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

♦ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

♦ Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

♦ Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

♦ Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

♦ Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

♦ İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

♦ Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Cadde No: 14/1 Sancaktepe-İstanbul” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla, iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (atilganotomotiv@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.
Talep ve başvurularda;
♦ Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

♦ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

♦ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

♦ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

♦ Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Atılgan Grubu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Atılgan Grubu talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Atılgan Grubu gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Atılgan Grubu’nun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 1. Verilerin Güvenliği
  Atılgan Grubu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.
  İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Atılgan Grubu, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.
  Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan