Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1- Giriş

Atılgan Grup Şirketleri (“Atılgan Grubu”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.
Atılgan Grubu, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Atılgan Grubu kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

2- Politikanın Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Atılgan Grubunun yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda, Atılgan Grubu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.

3- Politikanın Kapsamı

Bu politika, Atılgan Grup firmalarının sunduğu mal ve hizmetler neticesinde kişisel verilerin işlenmesinden dolayısıyla oluşturulmuştur. Atılgan Ford, Atılgan Renault plazalarında sunulan hizmetler üzerinden, İnternet sitelerimiz olan www.atilganotomotiv.com.tr, www.atilganrenault.com, www.atyotomotiv.com, www.atymotor.com, www.atilgan.online, üzerinden, sosyal medya üzerinden, destek ve şikayet hattımız aranılarak, elektronik posta yoluyla, Ford ve Renault’un platformları üzerinden veya herhangi bir yolla ulaşılan tüm hizmetlerimize ilişkin olarak hazırlanmıştır. Politika, müşterilerimiz ile potansiyel müşterilerimiz ve onların çalışan/yetkilileri, internet sitesi ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile onların çalışan/yetkilileri için hazırlanmıştır ve belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Şirket, bu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Hangi sıfatla olursa olsun tüzel kişilere bu Politika uygulanmayacaktır.
Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Atılgan Grubu tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Atılgan Grubu tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

4- Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi sunulan ürün ve hizmetleri yerinde görmek için bayilerimizden randevu aldığınızda, sıfır veya ikinci el araç, yedek parça, bakım hizmeti ve diğer sunduğumuz ürün veya hizmetleri satın alma talebinde bulunduğunuzda veya satın aldığınızda, sigorta poliçesi talebinde bulunduğunuzda ve satın aldığınızda, ürün ve hizmetlerimizi almak için ödeme yaptığınızda, aracınızda oluşan hasarları bildirdiğinizde, ikame araç talebinde bulunduğunuzda, araç kiralama talebinde bulunduğunuzda, test sürüşü yapmak istediğinizde, bayilerimiz aracılığıyla kredi talebinde bulunduğunuzda, talep, şikayet veya memnuniyetinizi ilettiğinizde, işyerimizi ziyaret ettiğinizde, otelimizde kalmak için rezervasyon yaptığınızda, otelimizde konakladığınızda, grup firmalarımızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçtiğinizde, web sitelerimizde yer alan bir formu doldurduğunuzda, grup firmalarımızı arayıp görüşme gerçekleştirdiğinizde elektronik posta üzerinden iletişim kurduğunuzda, bayilerimizdeki kablosuz internet ağ kullanımı yoluyla internet adresimizi ziyaret ettiğinizde topluyor, işliyor ve saklıyoruz. Grup şirketlerimizle temas edilen faaliyet ve yere göre değişmekle birlikte bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır:

 1. Ad Soyad, TC kimlik numarası, TC kimlik kart bilgileri, vergi kimlik numarası
 2. Telefon numarası, e-posta ve açık adres bilgileri, kurumsal adres bilgileri
 3. Araç plakaları, araç şase numaraları, araç teknik numaraları,
 4. Talep ve sipariş bilgileri,
 5. Fatura, senet, çek detay bilgileri
 6. Sipariş numaraları, müşteri numaraları
 7. Banka hesap bilgileri, kredi ve risk bilgileri, kredi kayıt bürosu raporları
 8. Giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları,
 9. Vekaletname bilgisi
 10. Engelli raporu, alkol kullanma raporu, hastane raporu, trafik kazası tespit tutanağı,
 11. Kimlik tespiti için geçerli mevzuat kapsamında alınması gerekli olan bilgiler
 12. IP adresi, mac adresi
  Grup şirketlerine ait internet adreslerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan veriler hakkında www.atilgan.online‘da yer alan Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
  Tarafınıza ait olmayan kişisel veriler (başka bir kişiye ait ruhsat, fatura adresi, size ait olmayan bir kartın sahibine ilişkin bilgiler, üçüncü kişilere ait banka ve hesap bilgileri gibi) söz konusu kişilerin bu bilgilerinin Tarafımıza aktarılmasında açık rızalarının alındığını taahhüt edersiniz.
 13. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
  Grubumuz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:
  § Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
  § Kişisel verinin kişisel ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  § Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  § Grup şirketlerinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  § Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  § İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Atılgan Grubu tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 14. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun, doğru ve güncel olmasına azami özen göstermektedir. Atılgan Grubu veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Atılgan Grubu belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.
Atılgan Grubu işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır. Atılgan Grubu mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlemek için işlemeye ilk kez başlıyor gibi Kanun’da düzenlenmiş olan işleme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.
Atılgan Grubu ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Atılgan Grubu tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Atılgan Grubunun Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
Bu çerçevede yukarıda açıklanan kişisel verileriniz;
· Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,
· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
· Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
o Ödeme süreçlerinin yürütülmesi
o Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
o Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
· Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
· İş ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
· İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
· Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
o Satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi
o 2. el satışların gerçekleştirilmesi
o Araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması
· Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
o Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
o Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
· Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

o Araçların son kullanıcıya tesliminin sağlanması
· Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
· Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
· Müşteri tanımlama, sipariş ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
· Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
· Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
· Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
· Atılgan Grubu tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
· Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
o Bayi bilgilerinin oluşturulması
o Bayi sipariş işlemlerinin yapılması
· Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
· Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
· Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
· Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

amaçları kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz bazı amaçlarla işlenebilmesi için 6698 Sayılı Kanun kapsamında açık rıza aranmaktadır. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:
Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Atılgan Grubu tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve aktarıldığı kişiler/kuruluşlar
  Atılgan Grubu, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

§ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
§ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
§ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
§ Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
§ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
§ Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
§ Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
§ Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
§ Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
§ Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
§ Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
§ Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
§ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
§ Talep ve Şikayetlerin Takibi
§ Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
§ Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
§ Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
§ Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Atılgan Grubu, kişisel verileri aktarılma amacının gerektirdiği veri konusu kişi grupları ve verilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir:
§ Atılgan Grup şirketleri,
§ İş Ortakları (Ford Otosan, yetkili bayi ve servisleri, Renault Mais, yetkili bayi ve servisleri)
§ Tedarikçiler,
§ Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
§ Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (İşbirliği yapılan kuruluşlar: Kargo şirketleri, bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, ekspertiz şirketleri, trafik müşavirliği firmaları ve çalışanları hukuk büroları ve bankalar vb.)

 1. Kişisel Verilerin İmhası ve saklanma süreleri

8.1. Kişisel Verilerin İmhası

Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Atılgan Grubu, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

8.2. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Atılgan Grubu, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Atılgan Grubunun Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve hakları
  Atılgan Grubu, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.

9.1. Politika ve Kanun’un Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

§ Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:
§ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
§ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
§ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
§ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.2. İlgili Kişinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Atılgan Grubu Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişilere haklarını bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip oldukları haklar aşağıda sayılmaktadır:
§ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
§ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
§ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
§ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
§ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
§ Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
§ Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
§ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
§ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Cadde No: 14/1 Sancaktepe-İstanbul” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (atilganotomotiv@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir veya Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile kvkk@atilganotomotiv.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Talep ve başvurularda,

§ Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
§ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
§ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
§ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
§ Talep konusu

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir
Atılgan Grubu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Atılgan Grubu kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Atılgan Grubu gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Atılgan Grubunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.